TOP ผลิตภัณฑ์ กาว PSA SK-Dyne for Labels and Markings

กาว PSA

SK-Dyne for Labels

กาว PSA นี้ถูกใช้สำหรับยึดติดบนพื้นผิวประเภทแผ่นสะท้อนแสงตามป้ายเตือนบนถนนสำหรับวาดภาพเพื่อให้เกิดความสนใจ และป้ายชื่อหรือเครื่องหมายสำหรับแสดงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งาน

แผนผังผลิตภัณฑ์

Product tree

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์ Nv
(%)
ความหนืด
(Pa?s)
ข้อมูลสำคัญ
แรงยึดเกาะ* ยึดติดกับโอเลฟิน Sectility ประเภทหนึ่งส่วน Peelability
701 40.0 4.5 สูง      
1259 45.0 2.0 สูง    
1717DT 47.0 6.5 สูง      
SG-50Y 40.0 18.5 สูง      
1035 39.5 4.0 กลาง      
1501BS4 30.0 13.0 กลาง      
1473H 30.0 3.5 ต่ำ      
* ความเหนียวแน่นของยึดเกาะจะแสดงโดยการใช้ระดับความเหนียวแน่น 4 ระดับ : สูง> กลาง> ต่ำ> ต่ำสุด

นอกจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ของกาว PSA เราสามารถทำให้เหมาะสมตามข้อเสนอซึ่งยึดหลักตามความต้องการของการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา.

SK-Dyne for Markings

แผนผังผลิตภัณฑ์

Product tree

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์ Nv
(%)
ความหนืด ข้อมูลสำคัญ
แรงยึดเกาะ* ต้านทานพลาสติก Peelability ยึดติดกับโอเลฟิน
1310 33.0 9.0 สูง  
1502C 40.0 13.0 สูง    
1340 40.0 5.0 กลาง  
1501BS4 30.0 13.0 ต่ำ    
* ความเหนียวแน่นของยึดเกาะจะแสดงโดยการใช้ระดับความเหนียวแน่น 4 ระดับ : สูง> กลาง> ต่ำ> ต่ำสุด

เราสามารถทำให้เหมาะสมตามข้อเสนอซึ่งยึดหลักตามความต้องการของการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา.  
SK-DyneR for Protection Films and Peelable Applications
สอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สอบถามข้อมูลทาง e-mail