TOPเกี่ยวกับเราหลักจรรยาบรรณองค์กร

หลักจรรยาบรรณองค์กร

1
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมและจิตสำนึกทางศีลธรรม
2
เคารพในบุคลิกภาพและสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลและขจัดการเลือกปฏิบัติ
3
เป็นไปตามหลักการแข่งขันเสรีและการค้าที่เป็นธรรม
4
การจัดการกับการรับประกันความปลอดภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
5
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่ผิดกฎหมายหรือไม่สมเหตุสมผลจากกลุ่มต่อต้านสังคมใดๆและตัดความสัมพันธ์ทั้งหมด